Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MILJÖPOLICY

KinAB  kan genom sin verksamhet, på ett avgörande sätt bidra till förbättringar inom detta miljöområde. Miljön kan hållas på en sådan nivå att arbetsplatsen kommer att upplevas som attraktiv vad gäller arbetsmiljön.


För att på ett konstruktivt sätt bidra till en total miljöförbättring följer KinAB sin miljöpolicy.

 

Detta innebär att:

 

    • Vi väljer endast leverantörer som har en genomarbetad miljödeklaration av sina produkter.

    • Vi undviker användning av produkter som innehåller kända hälso- och miljövådliga substanser.

    • Eftersom vår verksamhet bygger på att objekten saneras på plats är vi mycket noggranna med att samordna uppdragen så att antalet transporter minimeras.

    • Hela vår verksamhet ska genomsyras av en miljömedvetenhet i det dagliga arbetet och vi ska utbilda, informera och uppmuntra all personal till engagemang inom området.


Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.

 

 

 

KVALITETSPOLICY

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.
 

Detta innebär att


Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.


Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.


Medarbetarna kontinuerligt vidareutvecklar sig inom företagets kompetensområden.


Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.


Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.


Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.


Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

 

I ett längre perspektiv skall kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.

Kontaktinformation

kärltvätt klotter sanering klottersanering

  • Copyright © 2009 All Rights Reserved KinAB                                                                        MacBALUS
  •